memberr

154 teksty – auto­rem jest mem­berr.

Nie zgoda

Nie zgadzam się proszę Pa­na.
Nie ma Pan na­wet za grosz rac­ji.
Pan na­wet nie wie kim ja jes­tem.
Co ja czuję i co ja czuć mogę.
Proszę Pa­na łas­ka­wie o wy­rozu­mienie.
Zro­zu­mienie czy co­kol­wiek związa­ne­go z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 stycznia 2016, 23:32

Wczo­raj­szy sen mówił tak pięknie o dzi­siej­szym dniu.
Dzi­siej­szy dzień zep­suł wszys­tko ze wczo­raj­sze­go snu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2016, 13:53

Ma­leńką pus­tkę w duszy za­tykam wiel­kim kor­kiem od wina. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 grudnia 2015, 14:32

Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 16 grudnia 2015, 18:20

Jedną z pot­rzeb fiz­jo­logicznych jest jedze­nie. Budzi­my się wszys­cy ra­no i sięga­my do lodówki po ka­wałek szyn­ki i se­ra. Niektórzy piją też kawę, jed­ni z mle­kiem in­ni bez, jed­ni lat­te a jeszcze [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 14 grudnia 2015, 19:10

Chcę wrócić do czasów, kiedy marze­nia były real­ne. Kiedy cieka­wość świata była na ty­le og­romna, że próbo­waliśmy coś zmienić. Kiedy nie real­ne ce­le, sta­wały się żywe. Kiedy mog­liśmy wszys­tko. Czu­liśmy wszystko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 listopada 2015, 21:35

upadłam mi­lion ra­zy i ani ra­zu nie powstałam.
czołgam się z god­nością po ja­kimś pus­tym dnie nicości.
nie ma już nic po­niżej, ale czy nie ma również i strachu? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 stycznia 2014, 20:28

Dos­ta­jemy naj­więcej, kiedy pro­simy o nic. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 stycznia 2014, 22:01

Lu­bię pat­rzeć na mo­je ob­ce ręce. Do­tykam szor­stką skórę moich ud, czuję jak pal­ce zjeżdżają
aż do kos­tek. To nie mój do­tyk. To nie mo­je ręce.
Do­tykam się jeszcze raz.
Nie pa­miętam.
Nie znam. Są bar­dzo zim­ne i kościs­te.

Nie moje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 listopada 2013, 19:56

Pew­nych rzeczy się nie wy­mienia, na­wet gdy są lepsze. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 października 2013, 14:09
memberr

IDEALISTKA.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

memberr

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2016, 23:32memberr do­dał no­wy tek­st Nie zgo­da

11 stycznia 2016, 13:53memberr do­dał no­wy tek­st Wczorajszy sen mówił tak [...]

21 grudnia 2015, 16:56JaiTy sko­men­to­wał tek­st Maleńką pus­tkę w duszy [...]

21 grudnia 2015, 14:32memberr do­dał no­wy tek­st Maleńką pus­tkę w duszy [...]

16 grudnia 2015, 18:20memberr do­dał no­wy tek­st Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli [...]

14 grudnia 2015, 19:10memberr do­dał no­wy tek­st Jedną z pot­rzeb fiz­jo­logicznych [...]

29 listopada 2015, 21:35memberr do­dał no­wy tek­st Chcę wrócić do czasów, [...]